جواب به مخملباف   2009-06-29 09:25:09


نامه به محسن مخملباف

جناب آقاي مخملباف

من يکي از ميليون ها ايراني هستم که راي داد، راي اش پايمال شد، به اعتراضش توهين شد، و به خاک و خون کشيده شد. يکي از اين همه ايراني هستم که اين روزها در خيابان ها بود و هرلحظه فکر مي کرد لحظه ي آخر زندگي اش است
من نه مثل شما معروف هستم، نه امضايم مهم است و نه اسمم اهميتي دارد
شايد تنها فرق من با شما اين است که حافظه ي تاريخي ام هنوز کار مي کند

من وقتي نوجوان بودم شما را به عنوان فيلمساز سازمان تبليغات اسلامي شناختم با فيلم " دو چشم بي سو". بعد با "عروسي خوبان" کم کم تغير مسير داديد و وارد جرگه ي فيلمسازان غير تبليغاتي شديد

آقاي مخملباف
من به انتقادهاي سينمايي که به کار شما وارد است، کاري ندارم. انتقاد من و بسياري ديگر مثل من، به شما، اين است که غالب جهت گيري هاي هنري و اجتماعي شما چاشني فرصت طلبي داشته و تا بادي از طرفي وزيده ، شما آسياب هنرمند "متعهد بودن" تان را به آن جهت چرخانده ايد؛ چه ايران باشد چه افغانستان، چه سينما باشد چه سياست
حالا که باد سياسي است و رنگ سبز دارد، شما هم با حرف هاي سبز به صحنه وارد مي شويد
اول گفتيد سخنگوي ميرحسين موسوي شده ايد، بيانيه داديد، افشاگري کرديد
حالا در يوتيوب ادعا مي کنيد سخنگوي مردم ايران داخل و خارج از ايران شده ايد
شايد بد نباشد که کمي با خودتان بيشتر فکر کنيد. مبادا امر به شما مشتبه شود و با "پارانويا"يي که احمدي نژاد هم به آن مبتلا است - چه، فکر مي کند بر جهانيان نازل شده که همه را به راه راست هدايت کند- خود را سخنگوي همه بپنداريد
مردم ايران، در داخل کشور به يک نحو ودر خارج از ايران به نوعي ديگر ، همبستگي و تعلق خودشان را به موج سبزدارند اعلام مي کنند. نشان داده اند که چگونه موسوي را به دنبال جنبش حق طلبي خود کشاندند. موسوي هم سکوت نکرد و نه نگفت و پابه پاي شان دارد مي آيد. تظاهرات آرام بيست و پنجم خرداد نشان داد که اين موج به دموکراسي باور دارد. شعارهاي موج سبز با شعارهاي اول انقلاب فرق دارند. سعي نکنيد با پيام هاي خود که " ما همه سرباز توييم، گوش به فرمان توييم " باز فضاي اول انقلاب را زنده کنيد. مردم ما آن مرحله را طي کرده

آقاي مخملباف
خودتان يکبار گفتيد انقلاب ايران شور داشت ولي شعور نداشت
حداقل به آنچه خودتان گفته ايد وفادار بمانيد
پيام يوتيوب شما، پراز شور نوجوانانه است که بوي خامي اول انقلاب را مي دهد
ما را درگير پارانوياي خود نکنيد
آگاه باشيد که داريد موج سبز را دستاويزي قرار مي دهيد براي سيراب شدن عطش تان به مطرح شدن بيشتر
يک بار با خود صادق باشيد، هيچکس از شما نخواسته که پيام آورش بشويد

پيام گنجي و حجاريان را بخوانيد
خواهيد دانست که هستند کساني که بتوانند با شعور سياسي که در عمل نشان داده اند، با مردم ارتباط برقرار کنند و تحليل ها و راه حل هاي شان را پيشنهاد کنند بي آنکه بخواهند حرف هاي انقلابي ارزان قيمت و شورانگيز بزنند و خود را پيام آور " گوش به فرمانان " بدانند

شما سخنگوي خود باشيد، مثل صدها هنرمند متعد ايراني که بيانيه ي گروهي امضاء کردند و از اعتراض هموطنان شان حمايت کردند
بيانيه ي فردي و اطلاعيه و نقش سخنگو بازي کردن و پيام آور ديگران شدن را بگذاريد براي يکي از نقش هاي فيلمنامه هايي که در آينده خواهيد نوشت


يکشنبه هفتم تيرماه هزار و سيصد وهشتاد و هشت


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات