باهار   2009-03-19 12:07:41

باهار آمد، پرنده‌های کوچ‌کرده به باغ بازکشتند، صدایشان قاب پنجره را پر کرده است. آفتاب هم میتابد و قرار است سه روز دیگر هم بتابد. فردا نوروز هم از راه میرسد، ومن اینجا بهاریه مینویسم. چه‌خوبست باهار را تجربه کردن، باچشمان بسته گوش به آواز برندگان سپردن وگرمای آفتاب را بر پوست بدن حس کردن. چه‌خوبست برای همه آرزوی نیکبختی داشتن، عشق ورزیدن، رها شدن از زندان کینه و در فکر نو شدن، زاده شدن و در نور رها شدن. چه خوبست این همه با آرزوی سالی نیک برای شما که دوستتان دارم. نوروزتان خجسته باد.
عکس در عکاسخانه؛ کبوتری در دیر بندیک سنتیا در مونتوکازینو جنوب ایتالیا که در مقابل دوربین توریستها ژست میگرفت.عکس از خودم.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات