بالاترین روش فلج کردن   2009-07-01 22:56:31

new_win روش فلج کردن بانک های دولتی و وابسته به ارگان ها و نظامی و بسیج ـ۲ کلیک
Language Bookmark twitter.com

روش فلج کردن بانک های دولتی و وابسته به ارگان هاو نظامی پیشنهاد میکنم در راستای مبارزه مدنی با دولت کودتا 1-کلیه سپرده های خود را به هر مبلغ (حتی هزار تومان)از بانک های دولتی و ارگان های نظامی خارج کنید ودرصورت ضرورت در بانک های خصوصی پس انداز نمایید. 2-اوراق مشارکت خریداری شده را به بانک های مربوطه عودت دهید. 3-کارمندان دولت و بازنشستگان که قادر به بستن حساب خویش نیستند موجودی خود را به حداقل ممکن کاهش دهند. 4-موجودی حساب جاری را در روز موعد چک به حساب بریزد و سعی کنید از دسته چک بانک خصوصی استفاده کنید. 5-قبوض آب برق و... را با تاخیر در بانک ها ی خصوصی پرداخت کنید.


ستاره  2009-07-02 08:04:13
شما به محل اخذ رای می روید.برگ رای می گیرید.اسم کاندید مورد نظرتان را روی آن می نویسید.برگه را تا می کنید و به داخل صندوق میاندازید.درست؟ عکس برگ رای های تا نخورده رو در بازشماری 10 درصد آرا در خبرگزاری ها ببین!


سارا  2009-07-02 10:48:04
sms ها وصل شده !!! ولی خواهش می کنم در هیچ شرایطی SMS ندید. خسارت مالی زیادی به مخابرات وارد میشه.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات