بالاترین برلین   2009-07-06 15:27:56

new_win قریب سه هفته است که برلین زیر پای جوان‌های ایرانی می لرزد. ـ۲۰ کلیک
Language Bookmark iran-emrooz.net

گزارشی از برلین: اینبار قصد داشتم از اولین کسانی باشم که به محل شروع تظاهرات امروز برسم تا ازهمان ابتدا به جوانان برگزار کننده کمک کنم. جوانهائی که یا در خارج از ایران بدنیا آمده اند یا اینکه در کودکی همراه والدینشان کشور را ترک کرده و حداکثر چندباری به ایران سفر کرده اند و اساسأ با فضای سیاسی اجتماعی ایران فاصله دارند و عجبا که همین ها قریب سه هفته است که برلین زیر پایشان می لرزد. هفته ای نیست این شهر شاهد تظاهرات یا گردهمائی و یا برنامه ای در ارتباط با تحولات ایران نباشد از نشست های چند صد نفره گرفته تا تظاهرات چندهزار شرکت کننده همه و همه بیانگر پیوند و همبستگی شگفت آوری است که توسط ایرانیان در برلین به نمایش گذاشته شده است. هفته ای نیست که وسائل ارتباط جمعی این شهر و کشور آلمان گزارشات مفصلی از این اعتراضات منتشر نکنند ...


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات