بالاترین پدیده احمدی نژاد   2009-07-07 11:22:30

پديده‌ی احمدی‌نژاد: رمالی است که دکتر-مهندس شده است. در ذهن او جن و اتم، معجزه و سانتريفوژ، معراج و موشک در کنار هم اند. ـ۳۶ کلیک
Language Bookmark news.gooya.com

او مهندس نظام است، اما نه از آن مهندسانی که در ابتدای حکومت اسلامی در خدمت ملاها درآمدند تا سازندگی کنند و معجزه‌ی پيوند ايمان و تکنيک را به نمايش بگذارند. در ابتدا تکنيک در خدمت ايمان بود. در مورد احمدی‌نژاد، ايمان خود امری تکنيکی است. او رمالی است که دکتر-مهندس شده است. در ذهن او جن و اتم، معجزه و سانتريفوژ، معراج و موشک در کنار هم رديف شده‌اند. احمدی‌نژاد به همه درس می‌دهد. او ختم روزگار است. در مجلس آخوندی هم درس دين می‌دهد. پيش لوطی هم عنتربازی می‌کند. احمدی‌نژاد ترکيبی از رذالت و ساده‌لوحی است. او مجموعه‌ای از بدترين خصلت‌های فرهنگی ما را در خود جمع کرده، به اين جهت بسی خودمانی جلوه می‌کند: دروغ می‌گويد و ای بسا صادقانه. غلو می‌کند، زرنگ است و تصور می‌کند هر جا کم آوردی، می‌توانی از زرنگی‌ات مايه بگذاری و جبران کنی. در وجود همه‌ی ما قدری احمدی‌نژاد وجود دارد و درست اين آن بخشی است که وقتی با آزردگی از عقب‌ماند‌گی‌مان حرف می‌زنيم، از آن ابراز نفرت می‌کنيم. اما آن هنگام نيز که لاف می‌زنيم و خودشيفته‌ايم، باز اين وجه احمدی‌نژادی وجود ماست که نمود می‌يابد. احمدی‌نژاد تحقير شد‌ه‌ای است که خود تحقير می‌کند. سرشار از نفرت است، اما کرامت دارد. به موضوع نفرتش که می‌نگرد، می‌پندارد مبعوث شده است تا او را از ضلالت نجات دهد. احمدی‌نژاد نماينده‌ی سنتی است جهش‌کرده به مدرنيت. او مظهر عقب‌ماندگی مدرن ما و مدرنيت عقب‌مانده‌ی ماست. او اعلام ورشکستگی فرهنگ است.

مردم تهران دیشب فریادهای اعتراض آمیز خود را بر علیه مستبدین حاکم گسترده تر سر دادند.

ادامه اعتراضات گسترده شبانه مردم تهران باعث یاس و نا ام
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران : بنابه گزارشات رسیده از تهران،مردم تهران امشب همانند شبهای دیگر بر بام خانه های خود حاضر شدند و فریادهای اعتراض آمیز خود را بر علیه مستبدین حاکم گسترده تر سر دادند.
افراد شرکت کننده در این اعتراضات از سنین مختلف می باشند از زنان و مردان مسن تا دختران و پسران جوان و کودکان هستند. اعتراضات مردم حوالی ساعت 22:00 بر بام خانه های آغاز می شود . آنها با فریادهای رسای خود بر علیه ظلم وستم حاکم و شبهای تاریک استبداد می شورند. فضای تهران آکنده از بانک الله اکبر و فریاد مرگ بر دیکتاتور است این فریادها در هر کوی و محله شنیده می شد. فریادهای پی در پی اعتراضات مردم لرزه بر اندام مستبدین می اندازد. حتی کسانی که سوار بروسائل نقلیۀ خود هستند در خیابانها فریادهای اعتراض آمیز سر میدهند. فریادهای اعتراضات مردم تهران تا ساعت 22:30 ادامه یافت.
نیروهای سرکوبگر که در پایگاههای بسیج و مساجد محل مسقر هستند از شدت یورشهای آنها به منازل و اموال مردم کاسته شده است و حالتی از یاس و انفعال بر آنها حاکم شده است . قدرت واکنش از آنها سلب شده است و مقهور ارادۀ مردم شده اند.
خبرهای مهم قبلی در صندوقخانه آرشیو انتخابات


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات