جن‌خانه   2009-04-01 18:05:39

اینهم از طرح جدید جن‌خانه که بلاخره سامان وقت که چه عرض کنم حوصله کرد ونیم‌ساعتی با عجله کارهای فنی‌اش را انجام دادو از طرحهای قشنگ شروین ما را بی‌نصیب نگذاشت. خیلی دلم میخواست که آمار سایت برایم بگذارد که آنهم بقول خودش وقت زیاد لازم دارد و قرارشده یک شمارش‌نگار کلی فعلن داشته باشم تا بعد.
جوانی است و هزار عیب. مانگوییم بد ومیل به نا‌حق نکنیم جامه کس سیه ودلق خود ازرق نکنیم. آری شاید من هم در جوانی زیاد حوصله انجام دادن کارهایی که قولش را داده بودم نداشتم. حالا آمد بسرم هر آنچه ...
خوب است کمتر غر بزنم وشروع کنم به انجام دادن کارهایی که قرار است همین امروز تمام شود. عکسها را بطور کل پاک کرده منهم قرار است چند عکس جدید در عکاسخانه بکارم. ماجرای بلور خانم راهم نوشته‌ام وباید بنویسم اینجا ویکی‌دو نوشته دیگر. راستی فکر نمیکنید آخ نه ولش‌کن، من به همین راضیم، محتوا باید خوب باشد. ومیرویم بسراغ عکاس‌خانه.


عکاس خانه از کار افتاده است ومن کو تا دستم به این بچه برسد....


سارا  2009-04-02 09:06:37
تبریک , خیلی عالی شده , هر روز بهتر از دیروز


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات