بالاترین توهین الهام   2009-07-13 01:31:55


new_win توهین غلامحسين الهام به مردم : معترضان دچار جنون شده اند ـ۳ کلیک
Language Bookmark noandish.com

سخنگوي دولت معترضاني را که پس از اعلام نتايج انتخابات در خيابان ها تجمع اعتراض آميز برگزار کردند مجنون توصيف کرد که در حال از بين رفتن هستند. غلامحسين الهام در بخش دوم گفت وگويش با «رجانيوز» با بيان اينکه قصد ندارم تقابلي در جامعه ايجاد کنم، گفت؛ بايد توجه کرد در يک جامعه اسلامي، قطبي کردن وجود ندارد ولي آنها يک ظرفيتي به کار بردند که اين اتفاق بيفتد اما نشد و دنبال اين هستند که اين تقابل را حفظ کنند و اين عدد را رشد دهند. اين تحليل غلطي است و اتفاق هم نخواهد افتاد، طيف اولي را که اينها به صحنه آوردند، حذف خواهد شد، البته موسوي براي آنها نماد و ابزار بود، بايد از اين ابزارها و نمادها بگذرند و با توجه به همين، مي گوييم حذف شده اند. اين دوران بطلان نمادهاست، به خصوص با رفتار نامعقولي که در پيش گرفتند و عليه گفتمان خودشان که تاکيد بر قانون بود، ايستادند و موضع گيري کردند که نوعي خودزني سياسي بود که ترميم ناپذير هم هست. وي افزود؛ اين جريان يک هدف دارد و آن ماندن است، اينکه اولاً خودشان استحاله نشوند و ثانياً بتوانند جامعه را استحاله و در آن تغيير ايجاد کنند. نقطه اتکايشان را هم بايد روي گروه هاي خاصي که براي خودشان تعريف مي شود، بگذارند. بعيد مي دانم اين کار را با بدنه جامعه بتوانند انجام دهند و بايد مدل جديدي براي بازسازي پيدا کنند. الهام ادامه داد؛ مي توان گفت اين جريان هم اکنون در يک گيجي به سر مي برد، چون مرکز ثقل شان ضربه خورده است لذا جنون وار به خيابان ها ريختند، اوباش را استخدام کردند و از ابزارهاي خشونت بار و متحجرانه استفاده کردند. از طرفي، هويت ملي را مخدوش کردند و از طرفي، رسماً متکي به بيگانگان شده اند. اينها در ذهن جامعه ما نمادهاي زشتي از هويت ملي است، يعني به نظرم اينها دچار جنون شدند، اين فضا مي گذرد و اينها از بين مي روند. بايد درباره يک مدل جديد براي بقاي خودشان فکر کنند.


samirashoor  2009-07-13 06:04:16
نميشه يكي به اين احمدق‌ها بگويد كه هر چه شما به ملت توهين كنيد ملت بيشتر از دور خواهند شد.در ضمن ما عقل داريم و فكر مي كنيم، گوش داريم و مشنويم،چشم داريم و مي‌بينيم اين شما هستيد كه كوركورانه فكر مي‌كنيد ما به اطرافمان توجه نمي‌كنيم. خوش‌حالم كه مردم بالاخره تو دهن اين دولت مي‌زنند، اين دولت آنقدر از ملت مي‌ترسد كه حتي به الله اكبر گفتنش هم واكنش نشان مي‌دهد كه البته اين شعار اسلام هست نمي‌دانم چرا اينها بايد از اين كلمه بترسند؟


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات