تحریم بانکهای دولتی و فتوای یک مرجع قم   2009-07-13 01:42:17

بانکهای دولتی تحریم ! - کودتا بدون پول میمیرد ! ـ۶۸ کلیک
Language MediaType Bookmark img98.com

قبلا بحث تحریم بانکهای دولتی در بالاترین بیان شده بود. اما لازم دونستم باز هم تاکید کنم که ما بیشمارانیم و هر کاری بخواهیم میتوانیم بکنیم. افت فروش نوکیا - رکود تبلیغات تلویزیونی - قطع برق مناطق و ... همه نشان از آن است که می بیشمارانیم ! برای ناکار کردن دولت کودتا باید آن را فلج کرد و هیچ حرکتی بهتر از فلج از طریق مالی و اقتصادی نیست. اگر مایه ای در کار نباشد بسیجی مفت خوری هم در کار نیست ! بنابراین هرچه پول در بانکهای دولتی دارید برداشت کنید و در صورت لزوم آنها را تنها در بانکهای خصوصی سرمایه گذاری نمایید. اطرافیان خود را نیز ترغیب به این کار کنید. باید نشان دهیم کودتا مغلوب است. لینک نیز تصویری از نام بانکهای دولتی و خصوصی است. همین امروز هموطن ! فردا دیر است.

new_win فتوای آيت الله بيات زنجانى ازمراجع قم:تغيير فرد نامشروع و متقلب از باب امر به معروف تكليف است وبايد اين عمل را انجام داد ـ۵۹ کلیک
Language Bookmark ayandeh.nu

آيت الله بيات زنجانى، از مراجع قم در فتوايى اعلام كرد:«اين تلاش و فعاليت (تغيير فرد نامشروع و متقلب)، اگر موجب اصلاح امر شود و نتيجتاً فرد واجد صلاحيت را روى كار آورد، از باب امر به معروف تكليف است و بايد اين عمل را انجام دهند.» افراد بايد تلاش كنند فرد نامشروع و متقلب را از طرق مسالمت آميز تغيير دهند و فردى كه واجد شرايط است را روى كار آورند.فتواى اين روحانى بلندپايه در پاسخ به چند پرسش مذهبى صادر شده است كه از وی پرسيده اند: شرايط كارمندان دولت با توجه به غير شرعى بودن دولت آتى به چه ترتيب خواهد بود؟ آيا ترك كار دولتى جايز است؟ نامزدها و مخالفان نتايج انتخابات دهم رياست جمهورى در ايران اعلام كرده اند كه در اين انتخابات تقلب هاى گسترده اى صورت گرفته است و دولت بر آمده از آن را نامشروع مى دانندنام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات