بالاترین حقه کثیف   2009-07-13 12:33:02


حقه ی کثیف:الزام خانواده قربانیان به امضای فرم بسیجی بودن مقتول برای تسریع در تحویل جسد! ـ۵۳ کلی

خواهش میکنم این را به همه اطلاع بدهید:امروز که خانه مادر رفته بودم(حوالي مرکز تهران) شنيدم که داماد همسايه شان يکي از کشته شدگان حوادث اخير است.چون با پسر همسايه دوست قديمي هستم رفتم پيشش که ببينم اش و حالش را بپرسم و تسليت بگويم د رخلال حرفش چيزي گفت که کم بود از تعجب شاخ دربياورم.م يگفت براي تحويل جسد که رفته اند به انها گفته اند که با امضاي برگه اي که ثابت مي کند مقتول بسيجي بوده است هم در تحويل جسدشان تسريع مي شود و هم احتمال اينکه به جاي خوردن انگ ضد انقلابي بر نام مقتول بر چسب شهيد بزنند و ا زمزايايش خانواده اش را برخوردار کنند هست و دوستم مانده بود که چکار کنند چون مقتول هيچ اعتقادي به اين حرفها نداشت و فقط براي اعتراض به انتخابات به تظاهرات رفته بوده است.خواستم اين را اطلاع بدهم تا با اين تاکتيک جديد که مي خواهند بر نام مقتولان برچسب بسيجي بزنند و ان را به عنوان تلفات خودشان معرف يو مظلوم نمايي کنند آشنا باشيد.

اخبار قبلی در صندوقخانه آرشیو انتخابات.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات