بالاترین حرف حساب   2009-07-14 12:36:49

new_win برای ســـکوت کننــدگان و روشنفکـــــــران بعـــد از ایــــن ـ۱۲ کلیک
Language Bookmark harfehesaaby.blogspot.com

انتخاباتی بود. برخی تحریم کردند. بیشتر شرکت کردند. کودتا شد. مردم به رای خواهی بپاخواستند اقلیتی ساکت شدند و تماشا کردند! (شاید ژست روشن فکری هم داشتند). همبستگی بزرگی میان مردم از هر رنگ و زبان و باور شکل گرفت. هر وطن دوستی از ادعاهای قدیم گذشت و ایران جدید را پایه ی دوستی قرار داد : نامش شد جنبش سبز. //// در هفته ی اول که تظاهرات میلیونی بود کسی روشن فکر نبود همه مبارز بودند و موسوی قهرمان. بعد که اوضاع سخت تر شد فانوس های خاموش بی تفاوتان و تماشاگران مبارزه ی خونین مردم با کودتاچیان سو گرفت و کم کم تبدیل شد به شمع های روشنگری و تردید در الله اکبر گفتن و .... //// از دیگر سو بسیاری یا سکوت سالیان شکستند و یا ادعای قدیم فراموش کردند و با دل و جان به موج سبز پیوستند. آری فقط دیکته ی نانوشته بیست است. آنانی که امروز سکوت می کنند تا غلط نکنند و مثلا در حال رصد کردن اوضاع هستند بدانند که اگر پیروزی کامل و زودهنگام به کام آزادی خواهان بنشیند آن ها را مزه ای نصیب نخواهد بود و اگر این پیروزی قدری به تاخیر بیافتد تحلیل های بعد از اینشان هیچ کلاه روشن فکری ای برایشان به ارمغان نخواهد آورد. سکوت کردن و دیکته ننوشتن و بعد از دیکته ی دیگران غلط پیدا کردن فرصت طلبی و عافیت جویی و خطرناپذیری است و نه روشن فکری. همه چیز ثبت می شود و مردم دیگر فریب نخواهند خورد.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات