بالاترین پدر بزرگ شهید   2009-07-14 21:03:46

23تير.علی کاظمينی 76 ساله:پسرم در سال 57 در ميدان ژاله کشته شد ونوه ام بعد از تظاهرات اخير ناپديد شده است...
دريافت با ای - ميل
خداوند تبارک تعالی دو پسر به من عطا نمود که آنها را حسن و حسين نامگذاری کردم حسن 22 ساله به ندای رهبرانی که يکی از آنها حضرتعالی هستيد روز 17شهريور 57 به ميدان ژاله رفت تا به همراه ساير همفکرانش برعليه رژيم شاه تظاهرات کند.

در تجمعی که برای آن مجوز نداده بودند حاضر شد و عوامل سفاک شاه به ادعای آنکه تجمع غيرقانونی است با جمعيت برخورد کردند و حسن شهيد شد.

تا چند روز قبل، شاه را عامل ريختن خون فرزندم می دانستم.

چند روز قبل نوه 19 ساله ام، پسر حسين که پدرش او را به ياد عموی شهيدش حسن نام گذاشته بود، به ندای رهبرانی به خيابان انقلاب رفت تا به همراه همفکرانش برعليه حقی که از کف داده بود، تظاهرات کند.

در جمعی که برای آن مجوز نداده بودند حاضرشد و عواملی به ادعای آنکه تجمع غيرقانونی است با جمعيت حاضر برخورد کردند و حسن ديگربه خانه برنگشت .حال که شما فرموده ايد مسبب خون های ريخته شده دعوت کنندگان مردم به خيابان ها هستند بايد گفت:

رهبرمحترم کشور
قبول فرمائيد که يک بام و دو هوا نمی شود. اگرخونخواهی از دعوت کننده تظاهرات صحيح باشد، پس من بايستی خونخواهی پسرم که در 17شهريور 57 خونش ريخته شد را از شما مطالبه کنم و اگر خونخواهی از سردمداران حکومتی که به مخالفين خود حتی اجازه ابراز مخالفت در يک تظاهرات آرام را هم نمی دهند،
صحيح باشد، پس خونخواهی نوه 19 ساله ام از شما فقط معنی ميدهد و لاغير .

دوم تير ماه 88- کاظمين


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات