باغ گیلاس   2009-04-07 11:48:12

کو؟ کجا‌‌بود؟ آن باغ گیلاس، پشت استخر خانه تاجی‌خانم؟ آن باغ گیلاس را میگویم، پشت آن استخر توی آن باغ درندشت، روی تپه نامجو. در همسایگی خانه نامجو، یادتان میاید؟ باغ وخانه تاجی خانم را یادتان میاید؟ آن‌پسرک خانه‌شاگرد را؟ اسمش کیهان بود. موهای سیخکی سیاهی داشت، اگر امروز آن موها را داشته‌باشد، کاملا مد‌روز است. آنروزها مضحک بود. تاجی خانم پیرزن با شخصیتی بود باسواد وتحصیلکرده. وقتی حرف میزد، شمرده ومحکم ولفظ‌‌قلم. موهایش را مثل خانمهای پا بسن فرانسوی کوتاه میکرد. لاغر و کمی خمیده بود، ولی آدم میدید که روزگاری قد‌بلند بوده‌است. صاحب آن باغ و آن استخر وآن ویلای درندشت و آن‌همه گیلاس هم او بود. کیهان میگفت: تاجی خانم وصیت کرده‌است بعد از مرگش همه چیز به‌من برسد، بعد گردنش را کج میکرد واز من میپرسید: زن من میشوی؟ من فقط 6 سال داشتم وعاشق گیلاسهای آن باغ بودم...


یاسی  2009-10-26 20:50:43
قشنگ بود. منهم اگر بودم. زنش میشدم. آنقدر گیلاس میخوردم که نگو.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات