با همین ریش می خواهید بروید تجریش؟   2009-07-19 15:00:39

آن میم را آن لام برد.از ابراهیم نبوی در مهمانخانه!


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات