خروج سید حسن خمینی از کشور   2009-07-20 20:20:53

خروج سید حسن خمینی از کشور در اعتراض به اتفاقات پس از انتخابات


سلام نیوز: سیدحسن خمینی به دلیل فشارهای سیاسی جهت حضور در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری، کشور را به مقصد یکی از کشورهای منطقه ترک کرد.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات