حرفی از گاندی   2009-07-30 12:48:08

ابتدا شما را نادیده می گیرند. بعد به شما می خندند. سپس با شما مبارزه می کنند. آنگاه شما به پیروزی خواهید رسید. گاندی


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات