از بالاترین بجنگ تا بجنگیم   2009-07-31 09:02:46

بجنگ تا بجنگیم ... ما بچه های جنگیم

چهل روز گذشت. زدید و شکستید و شکنجه کردید و کشتید. چهل روز گذشت که ندا و نداهای ما را پر پر کردید چهل روز گذشت که سهراب و سهراب های ما را شهید کردید. چهل روز گذشت و با خود گفتید امروز میزنیم و فردا خفه میشوند، امروز وصلشان میکنیم به آمریکا و انگلیس و فردا به دورشان حصار میکشیم. چهل روز گذشت از آن روزی که شال سبزمان را بر گردن کثیفتان انداختید. چهل روز گذشت از روزی که کف خیابانها را بی قدر و ارزش دانستید. چهل روز گذشت که حتی مصلحت را هم به مسلخ بردید. چهل روز گذشت و دوستان ما هنوز دربندند. دستتان خالی شده دیگر. کاسه صبرمان لبریز شده دیگر. باتومتان که کبود میکرد بی اثر شده دیگر. اشک آورتان خنده آور شده دیگر. حرفهایتان، رافت اسلامیتان مهوع شده دیگر. حضرت آیت الله تان روضه خوان شده دیگر. الله اکبرتان به اسارت گرفته شده دیگر. نماز جمعه تان مصادره شده دیگر. قرآنتان سبز شده دیگر. منتصبتان رمال و فال بین شده دیگر. وزارت اطلاعتان بی سر شده دیگر. چهل روز گذشت. بجنگ تا بجنگیم... ما بچه های جنگیم.


یک احساس رضایت دیروز در تهران: ما میتوانیم برنده شویم
تهران دیروز شهر ما بود - مقاله روزنامه تایم از مراسم ٨ مرداد در تهران -


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات