ابطحی برای ما، ما برای ابطحی   2009-08-01 14:15:01

ابطحی ما بتو افتخار میکنیم.


حرفی با دستگیر شدگان
اعترافات شما چون برعکس برداشت میشوند، هر چه میخواهند بگویید، افتخار شما اینست که در بیدادگاه جمهوری اسلامی محاکمه میشوید. درود بر شما... نوری


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات