داستانهای من وجنهایم   2009-04-14 15:29:26

دوستی نوشته بود که برای خواندن (داستانهای بلور خانم) یا به عبارتی (من و جنهایم) کمی به مشکل خورده ودر ابتدا نمیدانسته که این داستان دنباله‌دار است. از (کابوس) شروع کرده بود و تازه با خواندن (یاد بلورخانم) متوجه شده بود دنباله دار است من متاسفانه در سفرم ونمیتوانم بدون سامان در آرشیو دست ببرم و آخر (کابوس) هم بنویسم دنباله دارد . این اشتباه از من بود گویا باید شماره‌گذاری میکردم. حالا اجالتن اینکار را میکنم تا به خانه برگردم.
1/ منوجنهایم
2/اشکهای بلورخانم
3/خواب پر
4/طناز
5/کابوس
6/باد بلور خانم


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات