balatarin   2009-09-08 23:01:00

new_win در صورت دستگیری موسوی، کروبی یا خاتمی منتظر روز قدس نمانید؛ یک ساعت بعد در خیابان باشیم. ـ۱۹ کلیک
Language Bookmark all4greeniran.blogspot.com

هدف حکومت کنترل اوضاع برای روز قدس است. آنها به گمان اینکه اگر مردم قبل از روز قدس بدون راهبر (موسوی، خاتمی،کروبی) شوند در روز قدس انگیزه ای برای حضور ندارند میخواهند قبل از روز قدس و حتی قبل از نماز جمعه این هفته خامنه ای کار را یکسره کنند. در صورت دستگیری هر یک از این سه نفر باید همان موقع به خیابان بریزیم.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات