توبه کنید!   2009-09-19 13:20:00

براندازی نرم, براندازی مخملی, براندازی سبز, هر اسمی میخواهید به ان بدهید. بروید خدا را شکر‌کنید که براندازی مردم ایران سبز است واز جنس نرم و مخملی است. بروید خدا را شکر کنید که براندازی تیز با خشن یا از نوع براندازی از بیخ و بن نیست! بروید, بروید دیگر, خدا روزیتان را جای دیگر حواله کند. یعنی امیدوارم که حواله نکند چون هر کجا که بروید به روزی کم قانع نیستید. زیاده خواهیتان دیگران را به دردسر میاندازد. بروید جایی بقول دستغیب, گوشه‌ای بنشینید و توبه کنید. شکر هم یادتان نرود. مردم دیگر چگونه بگویند که جهنم را به جمهوری اسلامیتان ترجیح میدهند؟ چگونه بگویند که میخواهند چند صباحی که در این دنیایند گناهشان را بکنند و کفرشان را بگویند تا با شما به بهشت تبعید نشوند؟ شما یک وظیفه دارید آنهم امر به معروف و نهی ازمنکر است. به شدت هم آنرا اجراکردید. زدید وکشتید و گرفتید و تمام سعی‌تان را کردید و حالا... هیچ راهی نیست بجز تسلیم. تسلیم شوید. پیام‌ها را شنیدید تا دیرنشده رها کنید هم خودتان را و هم مردم را... توبه کنید... شاید به بهشت بروید که در قرق خودتان است...اینجا ایران است ومردم ایران روز گذشته نام میهنشان را بر روز مصادره شده شما گذاشتند، دیگر هیچ روزی در ایران خورشید برای شما طلوع نمیکند، هیچ روزی...
نوری


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات