همبستگی سبزها   2009-09-23 15:11:53

امروز ساعت چهار بعدازظهر یعنی دقیقا 48 دقیقه دیگر باید کلن (رودلف بلاتس ) باشیم تا درتظاهرات ضد احمدی شرکت کنیم. من دوربینم را هم با خود میبرم وسعی میکنم عکسهایی از صحنه‌های قشنگ همبستگی ایرانیان ساکن کلن با سبزهای داخلیشان تهیه کنم ودر عکاسخانه بگذارم. میدانم که کارما آسان‌تر است و احتمالا بجز نگاههای کنجکاو آلمانیها وتوریست‌های ژاپنی هیچ خطری مارا تهدید نمیکند. ولی شورو شوقی که در این مراسم به آدم دست میدهد غیرقابل توصیف است ودر این یک تجربه با داخلیها مشترک هستیم. گزارش این تظاهات را شب مینویسم و هر چند با گزارشات شما قابل مقایسه نیست وزیاد هم صحنه‌های هیجان انگیز ندارد ولی خوب همین از دستمان بیشتر برنمیآید!


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات