تابناک تلاش ماموران   2009-09-28 14:16:05

new_win تجمع برخی دانشجویان در دانشگاه تهران(تابناک)تلاش ماموران بر این است که دامنه این تجمع به بیرون دانشگاه کشیده نشود. ـ۳۸۰ کلیک
Language Bookmark tabnak.ir

تلاش ماموران بر این است که دامنه این تجمع به بیرون دانشگاه کشیده نشود. عصرایران : خبرهای رسیده از محوطه مرکزی دانشگاه تهران حاکی از ناآرام بودن این مجموعه دارد. هم اکنون ، دو گروه از دانشجویان در مقابل کتابخانه مرکزی دانشگاه در حال شعار دادن علیه همدیگر هستند ولی جمع بیشتری از آنان بدون آن که شعار خاصی سر دهند در محوطه گرد امده اند و مدام بر تعداد آنها افزوده می شود. تلاش ماموران بر این است که دامنه این تجمع به بیرون دانشگاه کشیده نشود.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات