یاد   2009-09-30 14:27:49

بر گرد آن پرنده, که ناگاه درقفس
افتاد از نفس,
پر میکشید باد
سر میکشید یاد.


از ( تا صبح تابناک اهورایی/ فریدون مشیری).


طاهره  2009-09-30 16:47:58
دیروز را به خاطر بسپار و بازگرد
و آن را عزیز دار, که امروز میرسد.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات