متکی در واشنگتن   2009-09-30 20:39:30

متکی وارد واشنگتن شد, میدانید این یعنی چه؟


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات