بخشش   2009-10-13 11:44:21

من مادر بهنودم...
روحم را اعدام کرده‌اند.
دلم میخواهد آخرین اعدامی آن قاضیی باشد، که بیش از همه حکم اعدام داده است.
اما نه !میشود اورا هم پبش از شش بار به پای دار بردن بخشید...


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات