قيام ِ قامت ِاين باغ را تماشا کن، شعری از رضا مقصدی   2009-10-30 18:59:05

درون ِ سينه ی ما عشق را تماشا کن
بيا دوباره تو با آينه ، مُدارا کن

سلام ِ ساحل ِ ما را به موج ها برسان
مرا ترانه سُرای ِ صدای دريا کن

اگر که زمزمه ی اين زمانه، زيبا نيست
زمانه را به تپش های تازه، زيبا کن

بيا ترانه ی تابان ِ صبح ِ پنجره را
سرود ِ رود ِ غم آلود ِ حنجره ها کن

که ِ گفته است که گم گشته است عاطفه ام؟
مرا ميان ِ غزل های ناب، پيدا کن

ببين طنين ِ صدای صميمی ِ ما را
دری برای صداهای تازه تر، وا کن

اگر به شاخه ی ما برف های بهمن ريخت
شکوفه های فروبسته را شکوفا کن

من از سُلاله ی دلبستگان ِ بارانم
به جان ِتشنه ی من ، جشن ِ آب برپا کن

شمال، از نفس ِ واژگان ِ من، سبز ست
تو رمزوُ راز ِ مراَ پيش برگ، اِفشا کن

شبانه، منتظر ِ آفتاب ِ صُحبدمم
برای من، سفر ِ نور را مُهیّا کن

سر ِ سپيده ی فردای ِ ما سلامت باد
سپيده را به غزل ، ميهمان ِ فردا کن

تمام ِ عاطفه ام عطر ِ عاشقانه گرفت
دل ِ متين ِ مرا ميزبان ِ رؤيا کن

مگو به داس، سخن گفته اند با گل ياس
قيام ِ قامت ِ اين باغ را تماشا کن


فراز  2009-11-01 12:26:42
هر کجا هستم, باشم,
آسمان مال من است.
پنجره, فکر, هوا, عشق, زمین مال من است.
چه اهمیت دارد
گاه اگر میروید
قارچ های غربت؟


خورشید خانم  2009-11-01 15:33:27
خورشید جاودانه میدرخشد
در مدر خویش
ماییم که پا جای پای خود مینهیم
وغروب می کنیم هر پسین


از زنده یاد پناهی


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات