میهمانی آفتاب ومروارید.   2009-04-22 14:20:15

شاده خواننده‌ای از تبار آفریقا با نبوغی اسرار‌آمیز، سرشار از آفتاب و خاطره زمزمه‌های دشت آفریقا، از مرواریدهای آن دیار میخواند.(در مهمان‌خانه بجویید.)


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات