پاسخ   2009-11-01 09:45:41

پاسخ منظوم یکی از خوانندگان موج سبز آزادی به علیرضا قزوه:
در این لجن‌پراکنی‌ بی‌حسابتان/ گوساله‌ هم به قدر شما بی‌ادب نبود!
ب.صبا

آنچه می‌خوانید پاسخ منظوم یکی از خوانندگان موج سبز آزادی است به شعری که علیرضا قزوه در ستایش کودتاگران و اعمال ننگین‌شان سروده بود و در رسانه‌های حامی کودتا منتشر شد:

وقتی که برد رای مرا دزد شب نبود
البته با سوابق ایشان عجب نبود

هم‌پای با حضرت ابلیس می‌دوید
حتی برای لحظه‌ای از آن عقب نبود

پیش بلند قامت میر صبور ما
این مردک حقیر به قدر وجب نبود

هر طور هم حساب کنی، "مشت" یا "وجب"
اربابتان به جان شما منتخب نبودهیزم‌کشی نبود اگر پیشه شما
دیگر وطن هر آینه در تاب و تب نبود

گر حفظ آبروی مسلمان وجوب داشت ...
هتاکی و دروغ و ریا مستحب نبود!

در این لجن‌پراکنی بی‌حسابتان
گوساله‌ هم به قدر شما بی‌ادب نبود

سبزیم تا همیشه و زردید تا ابد
از شاخه اوفتادنتان بی‌سبب نبود!


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات