نمایشی دیگر برای انحراف توجه مردم به 13 آبان   2009-11-03 13:02:51

خیلی خوش چسه؟رو به خزینه هم مینشینه!!!
احمدی‌نژاد به مجلس: اگر لايحه يارانه‌ها در بودجه محدود شود لايحه را بر می‌گردانيم.
نوری


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات