کمک به دانشجویان بالاترین   2009-11-04 11:59:48

به کمک دانشجویان بیائید / خوابگاه دانشجویان پلی تکنیک ( خوابگاه شهید عبدالله گلشن ) کریمخان خیابان به آفرین
ٰدرگیری مقابل خوابگاه دانشجویان پلی تکنیک ( خوابگاه شهید عبدالله گلشن ) خیابان به آفرین ( کریمخان بین ولیعصر و حافظ) به کمک بیائید .. شیشه ها را شکسته اند اما نتوانسته اند وارد خوابگاه شوند . از پائین ساختمان در حالی فحاشی ناموسی به دانشجویان هستند. موبایلها قطع است . اطلاع رسانی کنید همه به خیابان به آفرین بروند / ساعت 13:50

گزارشها از تهران حاکی است با اینکه چند ساعت پیش تظاهرات دولتی ایران برای 13 آبان به پایان رسیده ولی همچنان بر تعداد مردم بصورت چشمگیر افزوده میشود . همچنین انتظار میرود با تعطیلی ادارات نیز به این جمعیت افزوده شود .

آب و آذوقه به دست به خیابان ها برویم. مردم تشنه و گرسنه اند. حمایت کنیم در خیابان بمانند.
این یک فرصت استثنایی برای دستیابی به اهداف جنبش سبز است. همه یکدل و یکصدا هستیم. باید در خیابانها بمانیم تا عصر که ادارات تعطیل میشوند جمعیت افزایش پیدا کنه. به اونایی که بیرون هستند بگیم بمونند. لطفاً اطلاع رسانی کنید


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات