هنوز ادامه دارد بالاترین   2009-11-04 16:39:09

اجتماع دولتی تمام شد- تظاهرات مردمی ادامه دارد


درگیری های سپاه وبسیج با مردم،عمدتا با گلوله های گاز اشک آور، گلوله های مشقی و بویژه گلوله های رنگ پخش کن بوده است. هدف از گلوله های رنگ پخش کن شناسائی افراد و دستگیری و شکار آنها در خیابان های فرعی است. کانون درگیری های امروز تهران میدان 7 تیر اعلام شده، اما گزارش هائی از میدان آرژانتین نیز رسیده است که حکایت از تیراندازی وسیع هوائی برای متفرق کردن مردم بوده است. درجریان این تیراندازی برج بانک ایران ونزوئلا مورد اصابت قرار گرفته و کارکنان آن وحشت زده به خیابان ریخته اند. آشکار است که تاکتیک نیروهای امنیتی، سپاهی و اوباش بسیجی جلوگیری از متصل شدن گروه های درحال حرکت مردم به یکدیگر و راه افتادن تظاهرات میلیونی در تهران است.

خبرهای پیشین در صندوقخانه آرشیو انتخابات


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات