درود و سپاس بر شما که پیروزید   2009-11-04 21:25:18

با سپاس از همه مردم ایران که از امروز 13 آبان هم حماسه‌ای دیگر ساختند باید‌بگویم از این جماعت وقیح‌تر ندده‌بودیم وامروز دیدیم. پس از افتضاحی که در روزهای بعد از انتخابات بالا آورده‌بودند، ودنیا با دیدن آن تکان خورد، هنوز آنقدر احمق هستند که با آمدن و ایستادن در مقابل مردمی که با دست‌خالی و قلب پر از مهرشان چیزی بجز شنیده‌شدن و ابراز عقیده‌کردن ورای خود را طلبیدن نمیخواهند. من اگر جای احمدی‌نِژاد بودم کمترینش خود را کنار می‌کشیدم ازسرراه و میرفتم جایی پنهان میشدم. یک مشت انسانهای بی‌سواد بی‌منطق را رها‌‌کرده‌اند در خیابانها و انداخته‌اند به جان مردم ودم از دولت مهرورزی میزنند. میخواهم‌بدانم تا کجا میخواهند‌بروند با این حماقت و وقاحتشان؟ کسی میداند؟
نوری


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات