رکسانا   2009-04-26 12:44:35

امروز تولد رکساناست. رکسانا صابری عزیز. دختری که یک روز باد او را با خود برد.
امیدواریم این طوفان که بعد از آن باد بر پاخواسته، اورا صحیح و سالم. بما باز گرداند.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات