روایت ضحاک   2009-11-10 20:50:05

دیگر شکیبایی نداریم دیگر نمیشود دید و خواند وشنید که میکشید جوانانمان را. بس کنید. تمامش کنید.
شماای نهایت پلیدی, نفرت و تاریکی شما ای سمبل مرگ وشکنجه وعذاب. وای به آن روزی که میرسد از راه و نگذاشتید که حرمتی بماند و بخششی در کار باشد. دیوانه میشوم از فکر کردن به آن که پسرک 28 ساله‌ی بیگناه و معصومی که به قرنطینه فرستادینش تا امشب را هزار بار بمیرد وزنده شود. آیا هنوز از روایت ضحاک نیاموخته‌اید؟ آیا براستی هنوز بر این باورید که میمانید؟
بترسید از آن روزیکه هیچ بخششی در کار نباشد.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات