عشق به آمریکا, دردی که درمان ندارد.   2009-11-24 11:43:05

آیا اینها از خود پرسیده اند چرا مردم و حتی بچه‌های خودشان اینقدر بی‌قرار آمریکا هستند. چرا برای گرفتن گرین‌کارت ویا حتی یک ویزای دوسه ماهه سرودست میشکنند؟ چرا مردم ایران وسایر کشورهای جهان سوم همه ساله در قرعه کشی گرین کارت شرکت میکنند و بدست‌آوردن آنرا مثل برد در لاتاری میدانند. چرا؟
خیلی ساده است. آزادی دلیل تمام این سرودست شکستن‌ها برای رفتن به آمریکاست.جایی که رهایی را میتوانی فریاد بزنی. میتوانی زندگی کنی همانجور که میخواهی نفس بکشی و رشد کنی. تازه پایت را هم آبیاری میکنند و مزدت را هم میدهند.
کردان با تمام دغل کاری هایش رفت . دیگران نیز میروند. آقای خامنه‌ای اینرا باید بهتر از همه بداند. رفتن حق است بقول خودشان. مشکل کجاست؟ نه راستی مشکل کجاست؟ فکر میکنید کجا گیر کرده‌اند؟ من میدانم. شما نیز. مشکل خطی است که روی قسمت واقعیت پذیری مخشان افتاده‌است. مشکل اعتقاد به باوری پوچ وکهنه است باوری پوسیده که در حال از هم پاشیده شدن است. باوری که به نیستی نزدیک میشود.
تازه یک حدس دیگر هم میشود زد که زیاد هم بی ربط نمیتواند باشد وآن اینکه: آنها اینرا بهتر از ما میدانند, ولی اقرار به آن محضوراتی دارد و عواقبی که نگو!نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات