یک حرف و یک تلافی   2009-12-07 18:13:21

مادرم همیشه میگفت: دنیا تلافی‌خانه است. و حالا آقای خامنه‌ای در جایگاه شاه نشسته‌است و همانطور که میگفت زمانی:( شاه اشتباهش اینست که میگوید هرچه من بگویم, نه هرچه مردم بخواهند.). خود نیز در این دام بیفتاد. عجب کوتاه‌است این فاصله‌ی بین یک‌حرف و یک‌تلافی.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات