فرهنگ مبارزه در غرب از زاویه دید معرفت شناسی   2009-12-11 11:31:16

نیچه با استعداد و توانایی‌اش, در حالی‌که اروپا درحال حمله تصرف و کشتار بود, به بهترین حالت صحنه اجتماع جهان را نقاشی‌کرد و به تصویرکشید که: ( این پیکاراست که نامش زندگی‌است, آنچه لازم‌است توانایی‌است نه نیکی, غروراست نه تواضع, تدبیراست ونه نوع‌دوستی... آنچه اختلافات را فیصله میدهد و سرنوشت را تعیین‌می‌کند قدرت‌است نه عدالت...) و از طرف دیگر بیسمارک می‌گفت: ( در میان ملتها نوع دوستی معنی ندارد و مسایل‌جدید با رای و خطابه حل‌نمی‌شود, بلکه با خون و پولاد وتوپ فیصله می‌یابد.)
و نیچه اضافه‌کرد: ( خوش‌بینی غم‌انگیز حال آن مرد‌توانایی است که در جستجوی خطر و شدت است, گرچه به قیمت دردورنج باشد. چنین کسی از دریافتن اینکه پیکار قانون زندگی‌است خوشحال‌است...) و از قول زرتشت به آن آدم جسور می‌گوید, ( چون تو پیشه‌ی خودرا درخطر برگزیدی, من باید با دست خود تورا ( پس‌ازاینکه مرده‌بود) درخاک کنم وبعد: همواره در خطر بزی) روحیه فرهنگ صنعت اروپا در این نوشته خوب به چشم می‌خورد, همان روحیه‌ای که دنیا را به تیغ مسقل کشیده خود می‌برید. و عنقریب بر سر قاجار فرود می‌آمد:( شهرتان را در کنار آتش فشان بنا کنید, کشتی هاتان را به دریاهای دوردست بفرستید, همیشه درحال جنگ باشید, به خاطرداشته‌باش که همیشه بی‌ایمان باشی, تمام خدایان مرده‌اند و اکنون درانتظاریم که مردبرتر بیاید...)
( مرد آن است که ازخود پا‌فراتر خواهدنهاد...آنچه مردرا محبوب می کند این است که او انتقال وتخریب است من آن‌کسانی را که زندگانی را در مهالک می دانند دوست می‌دارم... من تحقیرکنندگان‌بزرگ‌ را دوست می‌دارم, زیرا آنها ستایندگان بزرگ هستند... من آنهایی‌را دوست‌دارم که خود را فدای زمین کنند. مدتی است که برای سعادت خود مبارزه نمی‌کنم فقط برای کار خود مبارزه می‌کنم.) ( مردان قوی سعی ندارند که امیال خویش را با روپوش عقل و استدلال بپوشانند, تنها دلیل آن‌است که من می‌خواهم. ( در قدرت سالم یک روح مسلط, مقام حقیقت خود را دارد, و وجدان ورحم وپشیمانی در چنین روحی اجازه‌دخول ندارد.)
( خصال‌شر نیرومندان به اندازه صفات‌نیک ناتوانان برای جامعه ضرورت دارد.) ( حرص ورشک وکینه برای ادامه پیکار و بزرگی و بقا ضروری است.) ( اگر شر, خیرنبود تا به حال از بین رفته‌بود.) مرد باید بهتروشریرتر گردد) ( خوب چیست؟ آنچه از ضعف برخیزد. شاید بهترین نشانه مردبرتر عشق به خطر ومبارزه باشد...)
بلاخره اروپا با این روحیه و بقول نیچه ( گروهی از درندگان موبور, از نژاد فاتحان ومهتران, با تشکیلات جنگی و قدرت سازماندهی, پنجه‌ی بی رحمانه‌ی خود را بر قومی که از حیث شمار بی‌شمارند می افکند...)
واینچنین جنگ آغاز شد. مسلمین در تمام جبهه ها عقب نشینی کردند. ایرانیان در اولین حمله ( درندگان موبور) به مساجد خزیده و پناه گرفتند که:( ربنا اطمس علی اموالهم واشدد علی قلوبهم انزل علیهم باسک و نقمتک, اللهم شتت شملهم و فرق جمعهم و...) و این بود مبارزه ایرانیان با روس و انگلیس که در زمان قاجاریه و پس از آن شکست های متوالی از پس نماز می گفتندکه: ( خدایا تو اموال آنها را نابود کن وبر آنها سخت گیر. خدایا تو بر آنها ترس و عذابت را فرو ببار, ایشان را پرکنده کن و جمعیتشان را متفرق فرما...) واین چنین ملت مسلمان ایران بعد از ششسد سال گفته‌های خواجه نصیرالدین را در مقدمه ( ریج ایلخانی) گرامی داشت وثابت کرد که خلف صالح اوست.

دنباله دارد

منبع تاریخ فلسفه، ویل دورانت، ترجمه عباس زریاب خویی چاپ دوم
جامعه شناسی نخبه کشی از علی رضا‌قلی


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات