انواع پارگی   2009-12-15 00:31:15

آقا دعوا برسر چیست؟ آنها میگویند ما به آرمانهای امام وفاداریم ومیخواهیم با عکسهایش به خیابان بیاییم واینها اینجا اصراردارند که عکس امام مذکور را ما پاره کرده‌ایم. مهشید (زنانه ها) که ادعا دارد: راه میرود وعکس امام ونایب امام پاره میکند. و خلاصه کلی مدعی پاره کردن عکس در خارج از ایرانند و عده‌ای درداخل در حال قسم‌وآیه که ما نبودیم. من اما راهی پیشنهاد میکنم. چطور است اقایان داوطلبانه خودشان عکسهایشان را جمع کنند و از سرراه مردم بردارند که به چنین مشکلی نخوریم دیگر.( خوش‌بینی کمی ساده‌لوحانه)
نصیحتی هم باید به آقای خامنه ای کرد. برادر دعوا بر سر توست. بیست سال میهمان ناخوانده بوده‌ای حالا صاحبخانه میخواهد خانه تکانی کند باید شرت را بکنی. در غیر اینصورت عکس که سهل است, پارگی های دیگر هم داریم...


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات